0478 21 01 17

Algemene voorwaarden

Tenzij andere bepalingen bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk vastgesteld werden, worden volgende verkoopsvoorwaarden door beide partijen aanvaard.

 1. Offertes
  1. De offertes zijn steeds vrijblijvend en worden enkel als inlichting gegeven, en zijn opgemaakt zonder verbintenis
  1. Wijzigingen van prijsschommelingen van materiaal door economische gevolgen en andere niet voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of na het bereiken van een akkoord voor uitvoering machtigen de installateur tot evenredige prijsaanpassingen
  1. Werkuren van de installateur worden nooit meegerekend in een offerte, tenzij het om een forfetaire offerte betreft.
  1. De prijzen van de offerte blijven 30 dagen geldig en kunnen schriftelijk verlengd worden na wederzijds ondertekend akkoord.
  1. Bij akkoord van een offerte zijn deze enkel rechtsgeldig na ondertekening van deze offerte door de koper en overhandiging van een orderbevestiging door de installateur.
  1. Indien na het ondertekenen van de werken de verbintenis wordt verbroken of geannuleerd, word een schadevergoeding van 30% op de totale offerte aangerekend ongeacht deze forfetair was of niet.
 2. Uitvoering -en leveringstermijn
  1. De uitvoering- of leveringstermijnen worden enkel ten indicatieve titel bepaald en zonder verbintenis van onzentwege
  1. Er kan in geen enkel geval een schadevergoeding gevraagd worden wegens vertraging of latere uitvoering of levering
  1. Zekere gevallen van overmacht geven ons het recht de bestelling of de werken geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, zoals daar zijn: oorlog, staking, brand en ongevallen of iedere oorzaak welke een wijziging in de economische toestand tot gevolg kan hebben,
  1. indien tussen de bestelling van de werken en de start ervan een langere periode dan 6 maand is verstreken hebben wij het recht om de prijzen aan te passen volgens de op het ogenblik geldende marktprijzen of zelfs het eenzijdig verbreken van het contract zonder dat een schadevergoeding hiervoor kan geƫist worden.
  1. Elektriciteit en water dienen altijd gratis beschikbaar te zijn voor de mensen op de werf voor de uitvoering van de werken, anders word een meerprijs hiervoor aangerekend en verrekend op de factuur.
 3. Eigendomsvoorbehoud
  1. De geleverde goederen blijven eigendom van de firma LJX Technics tot het ogenblik van volledige betaling van de goederen en diensten
  1. De koper verbindt er zich toe de goederen niet door te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom zijn van de firma LJX Technics
 4. Terugname
  1. Alleen nieuwe, niet beschadigde goederen in originele verpakking kunnen terug genomen worden indien blijkt dat er sprake is van breuk of verkeerdelijke levering.
  1. Indien door toedoen van een wijziging van de keuze van de klant een reeds besteld artikel dient teruggenomen te worden door de firma LJX Technics  zal een forfetair bedrag van 15% van de waarde van het goed als verrekening worden verrekend
 5. Ontvangst
  1. De klachten van de facturen dienen aangetekend en binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur te geschieden.  Na deze periode kan geen enkele klacht weer aangenomen worden en worden de geleverde goederen en diensten als definitief beschouwd worden.
  1. Bij geschillen is alleen de rechtbank van Ieper bevoegd
 6. Annuleringen
  1. Indien op verzoek van de klant, de bestelling vernietigd word of de uitvoering van de werken word geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik geldende prijswijziging of stadium van uitvoering
 7. Betalingen
  1. De firma behoudt zich, te allen tijde het recht voor een vooraf betaling van minimum 30% van de bestelling of werken te vragen bij ondertekening van de offerte of aanvaarding van de bestelling door de koper.
  1. Bij grotere bestellingen worden naarmate de werken vorderen wekelijkse vorderingsstaten opgemaakt ter facturatie die dan in mindering zullen gebracht worden bij de eindafrekening.
  1. De factuur dient betaald te worden voor het verstrijken van de vervaldatum vermeld op de factuur.
  1. Wanneer de factuur onbetaald blijft na het verstrijken van de vervaldatum en na het versturen van een aangetekend schrijven zal na 15 dagen na het versturen dit schrijven de factuur met 30% van het totaalbedrag vermeerderd worden.  Deze vermeerdering van de factuur blijft gelden voor telkens een periode van 15 dagen na een volgend aangetekend schrijven.
 8. Coƶrdinatie
  1. Alle afspraken met de nutsmaatschappijen dienen te gebeuren door de klant, LJX Technics BVBA zal nooit instaan voor deze afspraken zelfs indien dit vermeld staat in een lastenboek.